Αρχή / Ενδιαφέρουν του... / Συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό ...  

Συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό ...

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες όσες περιλαμβάνονται σε ΔΥΟ το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία.

Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο για τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίδουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.

Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου. Ειδικά για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα θα πρέπει να προστεθεί στο σύνολο των μορίων και ο βαθμός του ειδικού μαθήματος, αφού πολλαπλασιαστεί επί τον αντίστοιχο συντελεστή.

Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δυο επιστημονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.

 

Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενου έτους.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, με όποια σειρά επιθυμεί, τις σχολές ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώνει ως πρώτη προτίμηση σημειώνοντας την ένδειξη 1 στην ανάλογη θέση το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, ως δεύτερη προτίμηση με την ένδειξη 2 το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, ως τρίτη προτίμηση με την ένδειξη 3 το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου κ.ο.κ.

 

Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε, τη δηλώνει ΜΟΝΟ μια φορά από όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υποψήφιος, όταν κληθεί να συμπληρώσει το Μηχανογραφικό του δελτίο θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 

1ον Να υπολογίσει σωστά τα μόρια του για το κάθε επιστημονικό πεδίο.

 

2ον Να ιεραρχήσει ορθά τις επιλογές του από δύο (το πολύ) Επιστημονικά Πεδία δηλώνοντας την προτίμησή του σε σχολές ανάλογα με την επιθυμία του και όχι σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.

 

Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη του για την ιεράρχηση των σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο είναι:

 

α. Τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του .

 

β. Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας.

 

γ. Ο τόπος λειτουργίας του κάθε τμήματος

 

Δείτε επιπλέον

τις Πρακτικές Οδηγίες για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού από το ΚΕΣΥΠ Αγρινίου και

 τις Οδηγίες Συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού του καθηγητή Δημήτρη Δημακόπουλου.