Αρχή / Ενδιαφέρουν του... / Τρόπος Υπολογισμού των Μορίων  

Τρόπος Υπολογισμού των Μορίων

Προφορικός βαθμός κάθε μαθήματος είναι ο προφορικός βαθμός, όπως αυτός προκύπτει μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, ώστε να μη διαφέρει του γραπτού βαθμού του τελευταίου έτους εξέτασης περισσότερο ή λιγότερο των δύο μονάδων.

Γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος είναι η επίδοση που σημείωσε ο υποψήφιος στο μάθημα αυτό στις εθνικού επιπέδου τελικές γραπτές εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου.

Βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος είναι το άθροισμα των γινομένων του προφορικού βαθμού με συντελεστή 0,3 και του γραπτού βαθμού με συντελεστή 0,7. Δηλαδή για την πρόσβαση ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό βαθμό του μαθήματος, σε αντίθεση με την προαγωγή στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος είναι διαφορετικός από το βαθμό ετήσιας επίδοσης του ίδιου μαθήματος στο απολυτήριο, εκτός και αν συμπίπτουν απόλυτα ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός.

Βαθμός πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης τάξης στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος.

Διευκρινίζεται ότι:

- Για όσους εξετάζονται στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» σε εθνικό επίπεδο, ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:

Για τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις τα αμέσως δύο επόμενα έτη από αυτό της λήψης του απολυτηρίου τους, διαμορφώνεται από το βαθμό πρόσβασης της Γ΄τάξης, όπως διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Υπολογισμός Μορίων

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανάλογα με το πεδίο επιστημών που επιλέγει ο υποψήφιος είναι τα εξής:

 

 

Ι. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

1. Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

x 1,3

 

2. Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

x 0,7

 

ΙΙ . Θετικές Επιστήμες

 

1. Μαθηματικά Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

x 1,3

 

2. Φυσική Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

x 0,7

 

ΙΙΙ. Επιστήμες Υγείας

 

1. Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

 

x 1,3

 

2. Χημεία Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

x 0,7

 

Ι V. Τεχνολογικές Επιστήμες

 

1. Μαθηματικά Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

x 1,3

 

2. Φυσική Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

x 0,7

 

V. Επιστήμες Οικονομίας και

 

Διοίκησης

 

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα επιλογής)

 

x 1,3

 

2. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Μάθημα Γενικής Παιδείας)

 

x 0,7

 

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας αν ο υποψήφιος δεν τα έχει διδαχθεί στην κατεύθυνση του. Στην περίπτωση αυτή, οι συντελεστές των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας μειώνονται σε 0,9 από 1,3 και σε 0,4 από 0,7.

Αντίστοιχα οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου.

2 για τα τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή αρμονία και υπαγόρευση μουσικού κειμένου.

1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ και

2 για τα ΤΕΦΑΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο κι έχει γενικό βαθμό πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 14,4 στη Φυσική Γενικής Παιδείας, 17,3 στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. Ο υποψήφιος αυτός θα έχει:

- Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,

σύνολο μορίων = [(17,63 x 8)+(18,1 x 1,3) + (19,3 x 0,7)] x 100 = 17.808

για το τμήμα Αγγλικής φιλολογίας,

σύνολο μορίων = [(17,63 x 8)+(18,1 x 1,3) + (19,3 x 0,7) + (12,4 x 2)] x 100 = 20.288

για τα τμήματα Μ.Μ.Ε.,

σύνολο μορίων = [(17,63 x 8)+(18,1 x 1,3) + (19,3 x 0,7) + (12,4 x 1)] x 100 = 19.048

- Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,

σύνολο μορίων = [(17,63 x 8) + (16,8 x 0,9) + (15,9 x 0,4)] x 100 = 16.252

Τελικές Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υποψήφιος, όταν κληθεί να συμπληρώσει το Μηχανογραφικό του δελτίο θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1ον Να υπολογίσει σωστά τα μόρια του για το κάθε επιστημονικό πεδίο.

2ον Να επιλέξει Επιστημονικά Πεδία (το πολύ δυο).

3ον Να δηλώσει την προτίμησή του σε σχολές ανάλογα με την επιθυμία του και όχι σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.

Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη του για την ιεράρχηση των σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο είναι:

α. Τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του .

β. Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας.

γ. Ο τόπος λειτουργίας του κάθε τμήματος