Πολιτική Ποιότητας

Λίγα λόγια για εμάς

Τo φροντιστήριό μας δραστηριοποιείται στο χώρο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών Μέσης Εκπαίδευσης από το 2002. Η ιδιαίτερη αποδοχή από την τοπική κοινωνία, των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχει οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των μαθητών του και δυναμική ανάπτυξη και κατά συνέπεια, σε αυξημένες απαιτήσεις οργάνωσης και ποιότητας.

Όραμα του φροντιστηρίου μας από την αρχή της δημιουργίας του ήταν και παραμένει  να αναγνωρίζεται από τους μαθητές, από το εκπαιδευτικό προσωπικό, από τα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας της πόλης μας ως το πιο αξιόπιστο και σωστά οργανωμένο Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πολιτική Ποιότητας του Φροντιστηρίου επιδιώκει την ικανοποίηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας εκπαιδευτικών υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή οριοθέτηση των προδιαγραφών που θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των μαθητών και των γονιών τους, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας ραγδαία μεταβαλλόμενης εκπαιδευτικής και οικονομικής πραγματικότητας.

Αποτελεί πολιτική του εκπαιδευτικού οργανισμού μας όχι μόνο η παροχή σταθερής ποιότητας αλλά και η διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του, μέσω της οποίας προσπαθεί να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών του, στη βάση της πελατοκεντρικής αντίληψης, της ποιότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ευθύνης. Το φροντιστήριό μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής αξίας στους μαθητές μας, προετοιμάζοντας τους άρτια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Γιατί η διοίκηση είναι δεσμευμένη ως προς την ποιότητα;

Η Διοίκηση του Φροντιστηρίου δεσμεύεται ως προς την Ποιότητα και ο προσανατολισμός σ’ αυτήν αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της Εταιρικής Κουλτούρας.

Έτσι δεσμεύεται να επενδύει:

 • στο ανθρώπινο δυναμικό του φροντιστηρίου.
 • στον εξοπλισμό που απαιτείται.
 • στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ό,τι αφορά νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών πεδίων.

Έχει υιοθετήσει:

 • τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την προσπάθεια υπερκάλυψής τους.
 • την καθιέρωση και παρακολούθηση αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων

Ποιότητας.

 • την αξιολόγηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.
 • την ανασκόπηση της πορείας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σε προκαθορισμένα και τακτά χρονικά διαστήματα.
 • την ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και προτάσεων του προσωπικού σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Φροντιστηρίου δεσμεύεται να:

 • παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με την ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433:2008.
 • συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή της μέσω:

α) της καθιέρωσης και παρακολούθησης αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.

β) της οριοθέτησης  ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων σε κάθε μέλος του προσωπικού, της μεταβίβασης εξουσίας και αντίστοιχης ευθύνης σε καθένα από αυτούς.

γ) της μετάδοσης σε όλο το Προσωπικό (διοικητικό και διδακτικό) της σημασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Γονέων/Κηδεμόνων και των μαθητών, καθώς και της υφιστάμενης Νομοθεσίας.

δ) της ανασκόπησης της πορείας του Συστήματος Ποιότητας σε προκαθορισμένα και τακτά χρονικά διαστήματα.

ε) της παρακολούθησης και της διάθεσης των απαραίτητων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Τι σημαίνει η ποιότητα για τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό 

 • H κάλυψη μιας από τις βασικότερες ανάγκες των νέων ανθρώπων, «της ανάγκης για γνώση».
 • Η εξασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις.
 • Η επιλογή αξιόλογων συνεργατών που είναι εκπαιδευτικοί από προαίρεση και έχουν διάθεση διαρκούς βελτίωσης, ενστερνιζόμενοι τις αρχές και την εκπαιδευτική φιλοσοφία μας.
 • Η διερεύνηση των αναγκών των μαθητών και εξατομικευμένο για κάθε μαθητή εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και επιδιώξεων.
 • Η καθιέρωση αντικειμενικών και μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων, με σκοπό την ικανοποίηση μαθητών, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και προσωπικού.
 • Η συνεχής επιδίωξη για την επίτευξη των στόχων και παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης.
 • Νέοι υψηλότεροι στόχοι μετά την επίτευξη των προηγούμενων ή διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.
 • Η απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η διαρκής εξέλιξη των ανθρώπων, των μεθόδων διδασκαλίας, των εποπτικών ή άλλων μέσων διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων.

Επειδή θεωρούμε πως το ηθικό πλαίσιο που διέπει έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είναι καθοριστικό για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά του, το φροντιστήριο λειτουργεί με βάση τις ακόλουθες αρχές:

 • του απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας των μαθητών, κηδεμόνων και συνεργατών.
 • της αξιοπιστίας.
 • της συνέπειας.
 • της τήρησης των συμφωνηθέντων.
 •  της εχεμύθειας.

Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της λειτουργίας του φροντιστηρίου ανασκοπείται σε συνεχή βάση και βελτιώνεται όποτε κρίνεται αναγκαίο. Η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και αναρτάται σε εμφανές/ή σημείο/α στους χώρους του φροντιστηρίου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της βελτίωσης της ποιότητας

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η καταγραφή αστοχιών και προβλημάτων, η ανάλυση των αιτιών τους και η υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών οδηγεί σε αποτελέσματα όπως:

 •  Αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους μαθητές και τους γονείς τους και επομένως απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.
 • Βελτίωση των δεικτών ικανοποίησης των πελατών (γονέων και μαθητών) και επομένως απόκτηση αφοσιωμένων πελατών, δημιουργία μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων μαζί τους και παγίωση της καλής φήμης του φροντιστηρίου.
 • Άμεση και βέλτιστη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
 •  Η απόλυτη εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων της Νομοθεσίας στα πεδία των δραστηριοτήτων του, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη λειτουργία του σε σχέση με τους προϊστάμενους φορείς.
 • Διαμόρφωση ενιαίας κουλτούρας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού οργανισμού, προσανατολισμένης στη συνεχή βελτίωση μέσα από την παρακολούθηση και την μέτρηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών διεργασιών και κατά συνέπεια, κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος για παραγωγή βέλτιστων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
 • Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
 • Συγκράτηση του κόστους.

Πώς η διοίκηση εφαρμόζει την πολιτική της

Για κάθε μαθητή το φροντιστήριο:

καταγράφει την μαθησιακή του κατάσταση σε κάθε μάθημα με συνδυασμό μεθόδων αξιολόγησης, όπως διαγωνίσματα, προφορική εξέταση, ανασκόπηση των επιδόσεών του στο δημόσιο σχολείο ή στο φροντιστήριο σε προηγούμενες εκπαιδευτικές περιόδους, ανταπόκρισή του στο μάθημα στο πλαίσιο του τμήματος του φροντιστηρίου κλπ. Η καταγραφή αυτή επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από την έναρξη των μαθημάτων και πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές του.

Επίσης, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και καθορίζει τους εξατομικευμένους βαθμολογικούς στόχους του οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, ελέγχονται με βάση τις επιδόσεις του στις εξετάσεις του φροντιστηρίου. Για την υλοποίηση των στόχων καθορίζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – τμήμα για το μαθητή.

Ο υπεύθυνος κάθε τμήματος, όπως ορίζεται στην Πολιτική Ποιότητας, είναι υπεύθυνος για κάθε μαθητή του τμήματος σε εξατομικευμένη βάση και, συνεργαζόμενος με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος, παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των συμφωνημένων στόχων κάθε μήνα. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων ενημερώνεται άμεσα η διοίκηση και, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες που μπορούν να είναι τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναθεώρηση των στόχων κτλ.

Τα στοιχεία του μαθητή, η μαθησιακή του κατάσταση, οι στόχοι του και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιδόσεων του καταγράφονται στην καρτέλα του μαθητή η οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Η εστίαση στις ανάγκες, απαιτήσεις, αλλά και προσδοκίες των πελατών, των μαθητών και των οικογενειών τους, γίνεται διαμέσου:

 • της ανασκόπησης των απαιτήσεών τους κατά τη φάση της αξιολόγησης αναγκών.
 • της παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους.
 • της καταγραφής και διαχείρισης των παραπόνων – υποδείξεων, που συσχετίζονται με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του φροντιστηρίου.
 • της συλλογής στοιχείων, που μετά από επεξεργασία τεκμηριώνουν το βαθμό της ικανοποίησής τους από το φροντιστήριο.
 • της μέτρησης των αναγκών των χρηστών, σύμφωνα με σφυγμομετρήσεις  και σχετικό ερωτηματολόγιο που το φροντιστήριο αποστέλλει στους πελάτες του.

Επιπλέον, η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στα νέα τεχνολογικά μέσα, το σύστημα δίκαιων αμοιβών που εφαρμόζει η διοίκηση, το αξιοκρατικό κλίμα και το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, η προβολή των επιτευγμάτων κάθε μέλους του εκπαιδευτικού οργανισμού, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό του φροντιστηρίου, με αποτέλεσμα την άμεση, αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση των μαθητών που μας εμπιστεύονται, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται με ευθύνη της Διοίκησης, στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων του ΣΔΠ. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει τον βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας.

Συνεργασία και δέσμευση από όλους

Στο Φροντιστήριο μας η ποιότητα μεταφράζεται σε υψηλή στάθμη εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συνεχή βελτίωσή τους, εφαρμογή ενός λειτουργικού πλαισίου άρτιας οργάνωσης και αυστηρού προγραμματισμού, καταγραφή και ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε μαθητή, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητές του και να επιτύχει τους στόχους του. Όλοι εμείς, Διοίκηση και εργαζόμενοι του Φροντιστηρίου δεσμευόμαστε στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Η Διοίκηση του Φροντιστηρίου και όλο το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό  Προσωπικό:

 • εφαρμόζουν σωστά και σε συνεχή βάση την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.
 • προτείνουν βελτιώσεις σε οποιονδήποτε τομέα.
 • διαπιστώνουν και να προλαμβάνουν τα λάθη τους.
 • δουλεύουν ως ομάδα σεβόμενοι τις προτεραιότητες του καθενός.

Στο Φροντιστήριό μας αποτελεί πεποίθηση όλων μας, πως, για να είναι οι προσπάθειές μας για καλή πρόοδο των μαθητών μας επαρκείς και αξιόπιστες, οφείλουμε να:

 • δημιουργούμε προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός προγράμματος σπουδών παιδαγωγικά θεμελιωμένου,  διδακτικά τεκμηριωμένου και πλήρως οργανωμένου, ούτως ώστε να κερδίζει γνωστικά και συναισθηματικά το μαθητή,
 • προβληματιζόμαστε συνεχώς, ιδιαίτερα πριν από ξεκίνημα της κάθε σχολικής χρονιάς, με στόχο να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους που θα πολλαπλασιάσουν τα θετικά οφέλη για τους μαθητές μας και θα εξαλείψουν οποιοδήποτε αρνητικό στοιχείο μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών,
 • σχεδιάζουμε και αξιολογούμε για κάθε νέα σχολική χρονιά την εκπαιδευτική πολιτική μας με στόχο να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Το φροντιστήριό μαςέχει ως προτεραιότητα την άρτια εκπαιδευτική υποστήριξη και την επιτυχία των εκάστοτε μαθητών του και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτών και των οικογενειών τους. Γι’ αυτόν το λόγο θα συνεχίζει να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζει συνεχώς βελτιούμενες υπηρεσίες και να ξεπερνούν τις προσδοκίες όλων εκείνων που το εμπιστεύονται. Οι επιτυχίες και η ικανοποίηση των μαθητών μας είναι για μας η μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας κι από αυτά αντλούμε δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Φροντιστηρίου μας  για την τρέχουσα σχολική χρονιά κινείται  στους ακόλουθους άξονες:

 • Διανομή ξεχωριστού ερωτηματολογίου σε μαθητές και γονείς για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας.
 • Διαρκής αξιολόγηση των υπηρεσιών μας, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, με δυνατότητα υποβολής προτάσεων – βελτιώσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία μας και παροχή γνώσης προς τους μαθητές μας.
 • Εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας του φροντιστηρίου.

Μέσα από τις υποδείξεις των πελατών και των συνεργατών μας γινόμαστε καλύτεροι και εξασφαλίζουμε τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη και στήριξή τους.